Wu, Shuimei, Yun Zhou, Ping Liu, Hui Zhang, Wanliang Wang, Yuan Fang, and Xiang Shen. 2021. “MicroRNA-29b-3p Promotes 5-Fluorouracil Resistance <em>via</em> Suppressing TRAF5-Mediated Necroptosis in Human Colorectal Cancer”. European Journal of Histochemistry 65 (2). https://doi.org/10.4081/ejh.2021.3247.