Wu, Shuimei, Yun Zhou, Ping Liu, Hui Zhang, Wanliang Wang, Yuan Fang, and Xiang Shen. “MicroRNA-29b-3p Promotes 5-Fluorouracil Resistance <em>via</em> Suppressing TRAF5-Mediated Necroptosis in Human Colorectal Cancer”. European Journal of Histochemistry 65, no. 2 (June 22, 2021). Accessed July 14, 2024. https://www.ejh.it/ejh/article/view/3247.